۱۳۹۰ خرداد ۱۰, سه‌شنبه

خوش فرجام


 خوش فرجام
..
سین و عین و یاء و دال ِ نام ِ تو
خوش درخشید و درخشد نام ِ تو
لطف ِ حق ، فضل ِ خدا و رحمتش
روزگارت می کند بر کام ِ تو
نور چشم ، از ذکر ِ او غافل مشو
عزتش نور افکـَنَد ، ایام ِ تو
سجده یه او افتخار ِ بندگی است
این کـُنی گر ، خوش بُوَد فرجام ِ تو
..
م. م. و.
16 دی 1389 – 06.01.2011 

۱۳۹۰ خرداد ۱, یکشنبه

نور ِ راستی


نور ِ راستی
..
نور خورشید را از تو پنهان می دارند ، با گسترش ِ قباهاشان یا عباهاشان ،
ولی واضح و معلوم است که نوری در پشت ِ آن باشد که می تابد.
با دور شدن از زیر ِ آن سایه ، نور را و گرمای ِ روشنائی را ،
بر روی ِ پوست ِ طالب ِ روشنائی خود ، حس خواهی کرد.
باید که به خواهی که از زیر ِ سایه خارج شوی.
.
و به راستی که ولترحقیقت را گفته است که:
اولین روحانی ، شیادی بود که اولین آدم ِ ساده لوح و زود باور را پیدا کرد.
زیرا آنچه را خود بدان باور نداشت ، با ترساندن ِ آن ساده لوح از آن دنیای نادیده ،
و نمایاندن خوشی ها از آن دنیای خیالی ، او را اسیر ِ کلمات ِ خود کرد و از این راه ،
جیب ِ آن ساده لوح را خالی و جیب ِ خود را پُر کرد.
.
و خداوند می فرماید و خدا فرموده است ، جمله ای است
که ترس در دلها ایجاد می کند و گوینده یه آن از بی پایه بودن ِ آن کاملن خبر دارد ،
و از پُر اثر بودن ِ آن ، و ترس آور بودن ِ آن برای شنونده خیلی خوب با خبر است.
.
و به تو خواهند گفت که می دانیم به چه می اندیشی.
گفته های تو سراپاست دروغ .
اما به تو گفتیم که میدانیم به چه می اندیشی.
بنویس ! آنچه از فکر ، تو ، به اندیشه نهان می داری.
که ما اندیشه یه پنهان تو را می دانیم.
به نویس آنچه نهان می داری!
و اگر ، آن چیزی که به کاغذ آری ،
آن نباشد که من از اندیشه یه تو می دانم ،
با شکنجه ها ، آری را به زبان ، تو به من خواهی گفت ،
و خواسته های مرا تایید خواهی کرد.
..
سوز
07 فروردین 1390 – 27.03.2011