۱۳۹۴ شهریور ۳, سه‌شنبه

عشق يعنى


عشق يعنى

..
عشق يعنى
دوست داشتن ِ چيزى يا شخصى،
بيشتر از بقيه چيز ها.  
عشق يعنى
انجام كارهائی براى،
خود را نزديك تر دانستن،
به چيزى يا شخص مورد علاقه.

عشق يعنى،
بيشترين دوست داشتنى.
عشق يعنى،
درد ِ عشقم را فقط تو مرحمى.
كارهائى كه براى نزديك تر بودن به مورد علاقه ، انجام داده مى شود، با لذت انجام مى شود
و براى نزديك تر حس كردن خودمان به اون چيز يا شخص مورد علاقه مان، بيشترين وقت
و تلاش مان مصرف مى شود.
كارهائى كه براى نزديك تر شدن به مورد علاقه انجام مى دهيم، مهم ترين كارهاست
تا جائى كه خوردن و نوشيدن و استراحت كردن به فراموشى سپرده مى شود.
خوردنى ها و نوشيدنى ها و يا خواب،  در راه انجام كارهائى براى چيز مورد علاقه مان، مزاحم
و وقت گير هستند.
كارهائى كه براى نزديك تر شدن به "عشق" مان انجام ميدهيم، گاهى بى مورد، گاهى
بى منطق، گاهى زيادى و گاهى از نظر ديگران بى عقلانه است.
عاشق ِ عاشق را، ديوانه هم مى گويند، عاشق ِ عاشق، كارهائى مى كند كه فردى معمولى
براى كارى معمولى انجام نمى دهد.
چون از نظر ديگران...، اون "عشق" به اندازه ای که برای "عاشق" مهم است، برايشان
اهميت ندارد، كارهائى هم كه براى "عشق" از طرف "عاشق" انجام مى شود، زيادى يا
بى مورد يا بى منطق و يا ديوانگى ديده مى شود و یا جنون بنظر مى آيد.
.
عشق يعنى،
هوس دارى بخوردن،
ولى چون بچه ات آنرا، خورَد،
گوئى، نمى خواهم هيچ...،
از آن خوردنى.
عشق يعنى،
در بيابان آورى بَهر ِ نگارت بستنى.
عشق يعنى،
خواستن آن را، و در راهش بسى كوش و تلاش.
عشق يعنى،
زنده بودن را دليل،
در كنارش بودن است.
عشق يعنى،
گر كه من اندر تلاش و كوششم، از بهر او،
باشد سزايم، هرچه در راهش كِشم.  
عشق يعنى،
جاى ِ خواب، بيدار بودن در كنارش را خوشم.
عشق يعنى،
خوردن و نوشيدن آزار است و مزاحم،
در ره ِ ديدار ِ يار ِ دلكشَم.
عشق يعنى،
گر كنارش باشم از دنيا خوشم.
عشق يعنى،
گر كه او با من نباشد،
همچو شمع خامُشم.
عشق يعنى،
ديدن وُ، باز هم ديدن وُ،
باز در تلاش ِ ديدنش.
عشق يعنى،
آن نگاه ِ مهربان و با نمك خنديدنش.
عشق يعنى،
بهترين بوى جهان را دارم اندر،
لحظه يه بوئيدنش.
عشق يعنى،
بهترين هاى جهان را دارد او،
با آن لباس پوشيدنش.
عشق يعنى،
دنيا به كام است،
وقتى نگاهش بهر ِ كارم راضى است.
عشق يعنى،
ساعتى را كه گذشت،
چون لحظه اى پنداشتن.
عشق يعنى،
وقتی در كنار يار هستى،
همه چيز را خوب ديدن،
همره ابرها، راحت لميدن.
عشق يعنى،
همه غم ها را هيچ ديدن،
و هيچ چيز، جز غم ِ دلدار نديدن.
عشق يعنى،
بى هيچ دليلی، دوست داشتن،
حرف مردم را به هيچ انگاشتن.
عشق يعنى،
همچون مجنون، ليلى ِ لاغر، سياه ِ سوخته را،
مى پرستى چون فرشته، چون خدا.

عشق یعنی،
تشنگی، وابستگی،
هم بر این وابستگی، دلبستگی. 

عشق يعنى، ...
..
سوز
01.08.2015
14.08.2015