۱۳۹۷ مهر ۱۳, جمعه

بشو خوش دل، بزن لبخند


بشو خوش دل، بزن لبخند
..
حافظه ای کوتاه، مانند ماهی.
یکی از دوستان می گفت که تو مانند ماهی حافظه ات کم شده است.
می گویند حافظه ماهی پانزده ثانیه است.
گفتمش، چه خوب و چه زیبا
به به، چه نعمتی هست این
در دنیائی که پُر از جفا هست و نامردی
در دنیائی که همه اش، دوروئی هست و دل‌سردی
خیلی خوب است که زود فراموش کنی بدی ها را
و دوباره دوستی کنی و در نظر داشته باشی خوبی ها را
از هم صحبتی، دلگیر نیستی، تا با خشم با او صحبت کنی
از همراهی، دل‌سرد نیستی، تا از او دوری کنی
وقتی که رفاقت و دوستی در رابطه را، در پیش داری
ذهنی راحت و فکری آرام، از او، با خویش داری
تو خوبی می کنی، با این که از او، بد به بینی
تو باشی چون فرشته، ز ِ بالا آمده، اندر زمینی
که وزن کینه ها، در دل زیاد است
اگر کاری برایش می کنی، بخشی عناد است
برایم زشت باشد، که در کارم ریا هست
ولی دانم که هر کارش، در آن، نوعی بلا هست
من آن نیستم که بد خواهم، برای ِ کار ِ مردم  
به هر حرفی، یکی نیشی زنم، چونان چو کژدم  
به دل خواهم که نیک سازم، برای ِ جمله مردم
اگر چه بد دل است او، مشکلی سازد برایِ کار مردم  
اگر بینم که با، یک بد دلی، هستم بر این کار
نمی خواهم که در کارش شَوم، هم چون مددکار
چو در کارم، نباشد از برایش بغض و کینه
کنم کاری که گویم از براش، بهتر همینه
خودم راحت، دلم راحت، از این خوبی شدن ها
چو در خلوت رَوَم، بوئی رسد از یاسمن ها
نه دل، از فکر ِ بد های، به روز، در جوش باشد
نه شب چون کوره ای در دل، و لب خاموش باشد
جهان چون بگذرد با دل خوشی، با خنده و شاد
رها کن پس بدی ها را، که در راه تو افتاد
بدی ها، گر که در خاطر تو را، در یاد باشد
چو باری خسته زا، بد بو، تو را همراه باشد
بشو خوش دل، بزن لبخند، که دنیا نیک باشد
گهی روشن، شود راه و، گهی تاریک باشد
..
سوز
۰۸ شهریور ۱۳۹۷ -  30.08.2018