۱۴۰۱ خرداد ۲۱, شنبه

دماوند زیبا

دماوند زیبا

..

دماوند ِ زیبا، به بالا سپیدست

به دامن ش، بند ضحاک ِ پلید است

فریدون بیاورد، ضحاک به بند

شد آنگه، همه کام ایران به خند

.

بیارید باز دست ضحاک به بند

شود مام ایران دوباره ز ِ سر، ارجمند

سیاهی دلان را ازین خاک بیرون کنید

چنان چون به باید، چنین چون کنید

.

پلیدند به فکر و غریب اند به ما

زبان را غریب و فریب اند به ما

ز ِ ایرانیان روی تافته، عرب پرورند

ز ِ ما خواسته برده، عرب را دهند

 .

شوید دور ازین خاک ِ والا تبار

بیابید چو سابق، بیابان ز ِ سوسمار و مار

شما را نشاید در این خاک، زنده گی

گدائی سزاوارتان است و آن بنده گی

..

سوز

۲۱ خرداد ۱۴۰۱ -  11.06.2022

-------                    -------

... چنین چون کنید... چنین خون کنید 

خواسته... مال ، ثروت - - فرهنگ فارسی معین