۱۴۰۰ دی ۲۲, چهارشنبه

بزرگ نامان آزادی

بزرگ نامان آزادی

..

ز ِ آزادی سخن گفتن

بَدان را خوش نمی آید، که بد ها،

دزد نیکی ها و انصاف اند

چو در کوئی صدای دزد، دزد، برخواست

همان دزدان، صدای دزد، دزد،‌ را خاموش می خواهند

وگر آن را نپوشانند، فرار را چاره می دانند

چو دزدان، خنجر و شمشیر در دست

وارد کوئی شوند آنگاه

ندا و همت آی دزد گفتن، گم شود آن جا 

دلیری، گر شود پیدا و دزدان را بیازارد

که این گرگ های پوشیده لباس میش، میان جمع

گلوی آن دلیران را به خون آغشته می سازند

ولی آزاده خواهان ِ بزرگ همت، برای مردم خویش، به فریاد اند

و جان خویش را برای مردمان خویش، هدیه می سازند. 

بزرگ است روح آنان و بزرگ نامی، میان بزرگ نامان ِ آزادی

..

سوز

۲۲ دی ۱۴۰۰ -  12.01.2022