۱۳۹۱ مهر ۱۴, جمعه

مادر ۵

مادر - ۵
..
مادر جان‌، قلب ِ تو جایگاه بسیاری از نگرانی هاست.
محل ِ بسیاری از تحمل هاست‌، پُر از بسیاری از گذشت هاست.
همیشه با دعا ها و آرزوهای بسیار برای ِ سلامت و سعادت ِ فرزندت همراست.
اگر پرستاری‌، دکتری‌، عابدی برای خدمت‌، بر بالین ِ مریضی نشسته است‌، در
ازای چیزی است که از آن پرستاری‌، و مریض‌‌، به او می رسد. ولی نگهبانی و مراقبت ِ
تو بر بالین ِ‌فرزند ِ بیمارت‌، برای چیزی و عشقی است که تو به او می دهی.
زمان و عمر و آسایش ِ خود را به او می دهی و در عوض از او چیزی نمی خواهی.
خدمت ِ داوطلبانه و رایگان تو را‌، چه چیزی در دنیا برابری می کند؟
هیچ چیزی هم ارزش و هم سنگ با این عشق و گذشت و فداکاری های تو نمی تواند باشد.
..
سوز
30 شهریور 1391 – 20.09.2012