۱۴۰۱ بهمن ۲۸, جمعه

عقاب و بچه کوسه ماهی

 عقاب و بچه کوسه ماهی

..

یک عکس در فیسبوک نشان میدهد که عقابی یک بچه کوسه ماهی را

در چنگال دارد و در حال پرواز است. کوسه ماهی

یک ماهی کوچک تر را در دهان دارد و هنوز آن ماهی را که

برای خوردن شکار کرده بوده، رها نکرده است، در حالی که

خودش شکار عقاب شده است و از آب بیرون و در هوا هست.

.

و تفسیری نوشته اند که: بچه کوسه، هنوز یک ماهی در دهان

دارد، بچه کوسه در آغوش مرگ است و بزودی بلعیده می شود،

ولی هنوز ماهی را رها نمی کند!

حرص دنیا در مورد انسان نیز می تواند تا لحظه مرگ، ادامه داشته باشد.

..

از زبان بچه کوسه ماهی:‌

.

من به امید نجاتم، ماهی ام اندر دهان، گویای آن

در خیالم تا که ماهی را خورم، این نشان دارد از آن

آخرین لحظه برای مردمان، صد آرزو در خاطر است

دیدن دلبسته گان، یا خوردنی، یا این که باز نوشم از آن

..

سوز

۲۸ بهمن ۲۵۸۱ – ۱۴۰۱ هجری

17.02.2023