۱۳۹۴ مهر ۱۲, یکشنبه

امروز مال ماست

امروز مال ماست
..
آنچه مهم است اين است كه:
در هر زمان، ما بهترين ها را با توجه به امكانات وموقعيت موجود و اطلاع و آگاهى هايمان،
انجام داده ايم و آنچه در گذشته شده است بهترين انتخاب ِ ما بوده است.
شايد بعد ها به نظر برسد كه، اگر جور ديگرى انجام مى داديم، بهتر بود.
ولى افسوس ِ گذشته را نبايست خورد، زيرا
آنچه كه شده است، بهترين گزينه در زمان خودش بوده است.
امروز دانش و آگاهى و اطلاع بيشترى نسبت به گذشته داريم
و ديد و نظرمان به گذشته، وسيع تر شده است.
اگر آگاهى و امكانات امروز را، ديروز داشتيم، شايد به خاطر موقعيت و شرايط،
باز هم كار ديروز را انجام مى داديم، پس هيچ تاسف بر گذشته.
به امروز فكر كنيم، آيا امروز
از بين انتخاب ها، چه، را انتخاب مى كنيم؟ بد را، خوب را، يا بهتر را.
بنابرين، فردا اجازه نداريم به تصميم امروز تاسف بخوريم.
زيرا امروز بهترين گزينه براى ما، همين است كه انتخاب كرده ايم و انجام داده ايم.
..
سوز
٣ مهر ١٣٩٤- 25.09.2015