۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۷, چهارشنبه

نگاه ِ محبت

نگاه ِ محبت
..
آن نگاه پُر ز ِ محبت و ساده و تمیز
وآن خنده بر لب و دست ِ محبت به زیر ِ میز
حیران نموده قلب و، دهان ز ِ شوق مانده باز
عزیز بوده ای جانا و بیشتر شدی عزیز
..
سوز
16 اردیبهشت 1393 – 06.05.2014