۱۴۰۲ اسفند ۲۸, دوشنبه

لبخند بر چهره

لبخند بر چهره 

.. 

با خط لب، خنده را روی چهره ات نقاشی کن

جلوی آئینه بایست،

یکی دارد به تو لبخند می زند

لبخند، پیام محبت را پخش می کند

لبخند، خیلی زود پخش می شود

و از سوی دیگری به شما بر می گردد.

..

سوز

۲۸ اسفند ۲۵۸۲ - ۱۴۰۲ هجری 

18.03.2024 

دلم آرام نمی گیرد

 دلم آرام نمی گیرد

..
ز ِ درد ِ مردم ِ ایران، دلم آرام نمی گیرد 

نداری ها و سختی ها، چرا سامان نمی گیرد 

در اندیشه به درد ِ مردم ِ ایران، همی بینم 

که از درد ِ همه دنیا، دلم آرام نمی گیرد
.
به هر جا بنگری، دست ها همه تنگ است 

پُر از جنگ و تجاوز ها و نیرنگ است

سیه دل های بدکاره، دژخیم و ظاهر خوب

به کردار و زبان هاشان، هزااار رنگ است
.
برای داشتن های نا لازم و پول های کمی تازه

زنند هر روز ترفندی و سازند، حیله ای تازه

ز ِ ناپاکی، فریب کاری، نباشند روی، گردان

براشان هم ریاکاری، به نام خدمت مردم، مُجازه

..

سوز
۲۲ اسفند ۲۵۸۲ شاهی - ۱۴۰۲ هجری
11.03.2024