۱۴۰۲ اسفند ۲۸, دوشنبه

دلم آرام نمی گیرد

 دلم آرام نمی گیرد

..
ز ِ درد ِ مردم ِ ایران، دلم آرام نمی گیرد 

نداری ها و سختی ها، چرا سامان نمی گیرد 

در اندیشه به درد ِ مردم ِ ایران، همی بینم 

که از درد ِ همه دنیا، دلم آرام نمی گیرد
.
به هر جا بنگری، دست ها همه تنگ است 

پُر از جنگ و تجاوز ها و نیرنگ است

سیه دل های بدکاره، دژخیم و ظاهر خوب

به کردار و زبان هاشان، هزااار رنگ است
.
برای داشتن های نا لازم و پول های کمی تازه

زنند هر روز ترفندی و سازند، حیله ای تازه

ز ِ ناپاکی، فریب کاری، نباشند روی، گردان

براشان هم ریاکاری، به نام خدمت مردم، مُجازه

..

سوز
۲۲ اسفند ۲۵۸۲ شاهی - ۱۴۰۲ هجری
11.03.2024 

هیچ نظری موجود نیست: