۱۳۸۷ مرداد ۸, سه‌شنبه

سحر

‫سحر
..
‫‫فرح انگیز و طربناک بُوَد وقت سحر
‫ز گل و باغ‫ ، نفس ِ تر، نور تابان ز قَمَر‫‫
‫چشم آلوده بخواب و اندکی اشک به بر
‫اشک شوق است ز دیدار صبا بار دگر
یا که حسرت به ، گذر از شب ِ دلدار به بَر
..
سوز
29.07.2008

۱۳۸۷ مرداد ۳, پنجشنبه

‫‫ساقی


‫ساقی  

.. 

‫ساقی قدحی ز ِ باده ، بَر ده 

‫شوری ز ِ دل ِ رُباب ، سَر ده 

‫این زار به بالین ِ تو ، بَر نِه 

‫نازان به من ات ، کنار ، سر نِه  

‫چشم تو بُوَد ، چراغ راهم 

‫آغوش ِ تو گرم ، بُوَد ، پناهم 

‫غم را ، به وجود ِ ، تو بکاهم 

‫بَر اوج رَوَم ، چنان که شاهم 

..  ‫ 

‫سوز 

۳۱ تیر ۱۳۸۷ -  ‫21.07.2008 


۱۳۸۷ تیر ۲۶, چهارشنبه

ستایش

ستایش
‫..
‫جهان آفرینا ، ستایش تو راست
‫به نظم جهانی ، نیایش تو راست
‫به پندار و گفتار و کردار نیک
‫به مردم هماره سفارش تو راست
..
‫سوز 
17.06.2008  -‫15.07.2008

۱۳۸۷ تیر ۱۴, جمعه

پیگیری

پی گیری
‫..
ترا ، گر همت ِ پیکار باشد
‫هماهنگ ِ نبرد ، ‫ابزار باشد
به پیش و پشت و در ، طلایه یه جنگ
‫ز پیش ، طرح آماده و در کار ، باشد
.
‫نشاید تنبلی در پیش داری
‫گمان داری بری از پیش ، کاری
‫به فکر و کوشش و با پشتی یه کار
‫بکام خود رسی ، در ماه و سالی
.
‫ترا اندیشه یه یک کار باشد
‫که با اندک زحمتی ، پر بار باشد
‫نگه کن سیب و بر شاخ و شکوفه
‫درنگ و زحمت و ، تا بار باشد
.
‫بسالی ساقه ، ریشه ، برگ در کار
‫که خور* و بار ِ ش‫ و هم ، باغبان یار
‫بشاخ و ریشه اش ، تیمار دارد
‫که گیرد هر درخت ، محصول پر بار
‫..
‫* خور = خورشید
‫سوز
03.07.2008

۱۳۸۷ تیر ۱۱, سه‌شنبه

عشق

عشق
‫شعر شاعر اول :
ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیآموز
‫کان سوخته را جان شد و آواز نیامد
‫-
‫دیدگا ه دیگر :
‫جان داده یه عشق را ، بر آواز زمان نیست
‫کان مرغ بر این ماتم و ، پروانه ، فغان است
گر سوز دل ِ عشق ، تو چون شمع ، شنیدی
جاری شدن اشک ، ز سوز ِ دل پروانه بدیدی
‫..
‫سوز
05.06.2008