۱۳۹۶ مهر ۱۳, پنجشنبه

می توان،۲


می توان،۲
..
می توان بر غصه های زنده‌گی، طعنه وار لبخند زد
می توان بر رفع دل تنگی، کمی آهنگ زد
زیر لب با یک ترانه، یک سرود دل نشین
بر بسی رویای شیرین، باز دوباره چنگ زد
.
چرخ دوران، گردشی پیوسته دارد، هر زمان
ناله از نِی، تا نکیسا شادمانه چنگ زد
چهچه بلبل شنو، اندر کنار ِ گل، نشین
می توان خوش بود باز، حتمی نباید بنگ زد
.
کار نیکو، گر کنی، اندر توان و شرزه گی
می توان در ناتوانی، یاد شیرین را به خاطر رنگ زد
این همه گفتار شیرین، رفته از یاد و دگر در کار نیست
آن یکی گفتار تلخ، آزرده خاطر های ما را دَنگ زد (د َ َ َ نگ، صدای ناقوس)
.
بچه و فامیل و دوستان، جملگی در ساحل اند
ما به یک دریای غم، تنها و بی یار، مانده لَنگ
تخته چوبی را شناور، زآشنایان مانده دور
می توان، پارو نباشد، سوی ساحل چنگ زد
..
۱۳ مهر ۱۳۹۶ – 05.10.2017
------                 ---------               
در نوشتار فارسی،
تاکید روی حرف از یک کلمه، معنی کلمه را عوض می کند،‌ شاید باید
یک راهی را رفت که آن که برای اولین بار می خواند بتواند درست بخواند،
آن جوری که نویسنده منظورش بوده است.
...
می توان،۲
..
می توان بر غصه های زنده‌گی، طعنه وار لبخند زد  (لبخ َ َ َ ند)
می توان بر رفع دل تنگی، کمی آهنگ زد   (آاا هَ َ َ نگ)
زیر لب با یک ترانه، یک سرود دل نشین   (دل نش ی ی ی ن)
بر بسی رویای شیرین، باز دوباره چنگ زد  (چَ َ َ نگ)
.
چرخ دوران، گردشی پیوسته دارد، هر زمان   (دااا رد)
ناله از نِی، تا نکیسا شادمانه چنگ زد   (شااا دمانه)   (چَ َ َ نگ)
چهچه بلبل شنو، اندر کنار ِ گل، نشین    (نش ش ی  ن)
می توان خوش بود باز، حتمی نباید بنگ زد   (ب َ َ َ نگ)
.
کار نیکو، گر کنی، اندر توان و شرزه گی   (شیر شرزه)
می توان در ناتوانی، یاد شیرین را به خاطر رنگ زد  (ر َ َ َ نگ)
این همه گفتار شیرین، رفته از یاد و دگر در کار نیست  (کااا ر)
آن یکی گفتار تلخ، آزرده خاطر های ما را دَنگ زد (د َ َ َ نگ، صدای ناقوس)
.
بچه و فامیل و دوستان، جملگی در ساحل اند
ما به یک دریای غم، تنها و بی یار،  مانده لَنگ  (ل َ َ َ نگ)
تخته چوبی را شناور، زآشنایان مانده دور  (دووو ر)
می توان، پارو نباشد، سوی ساحل چنگ زد   (چَ َ َ نگ)
..
۱۳ مهر ۱۳۹۶ – 05.10.2017

۱۳۹۶ مهر ۹, یکشنبه

پائيز رنگ و وارنگ، ۲

پائيز رنگ و وارنگ، ۲
..
زيبا تر از پائيز، خود ِ پائيز است.
رنگ هاى زيباى برگ ها و درختان،
خنك و نمناك بودن هوا، آميخته با بوى برگ های
تازه خیس شده از باران،  
اشتياق نفس كشيدن را بيشتر مى كند
هر چه با اشتياق تر، هواى پائيز را   
تنفس مى كنيم باز هم  مشتاق تر مى شويم
كه بيشتر و عميق تر، هواى دل انگيز پائيز را
تنفس كنيم و روحمان را شاد گردانيم
.
در هنگام قدم زدن، روی برگ های زرد و قهوه ای نارنجی،
برگ ها، زیر پا ها، خیریچ خیریچ می کنند، یا هنگام
کنار زده شدن با قدم ها، خیشک خیشک، صدا می دهند،
این صدا ها مانند موسیقی متن برای هوای مرطوب پائیز است
.
به  هر سو كه نگاه مى گردد و چشم می چرخد،‌
رنگى از سبز تيره و روشن،
زرد كم رنگ تا نارنجى و سرخ روشن و پر رنگ
از قهوه اى كم رنگ تا پر رنگ، برگ درختان، چشم ها را
نوازش می دهند و گذر کردن ما را خوش آمد می گویند
.
از برگ هاى چسب ديوارى كه با رنگ های سبز تیره و
زرد و نارنجی و قرمز کم رنگ و قرمز پر رنگ، ديوار را
پوشانده اند،
تا درختان جنگل كه از دور به آن نگاه مى كنى و کُپه کُپه
رنگ های سبز روشن، سبز تیره و نارنچی و زرد و قرمز و
قهوه ای و قرمز تیره،
همه رنگارنگ و دل انگيز و خوشايند است.
.
روز ها شاد و دل انگيز
قرمز و سبز ، زرد پائیز
می وزد باد، بر درختان  
شاخه ها گشتند برگ ریز
..
سوز
۰۹ مهر ۱۳۹۶ -  01.10.2017