۱۳۹۳ خرداد ۱۳, سه‌شنبه

رقص خوشحالی ( هپی دانس )

رقص خوشحالی ( هپی دانس )
..
بر شادی یو رقص ، شدند جوانان
در لرزه فتاده ، کاخ ِ دیوان
پانصد تا پلیس ِ باز و مخفی
در گردش و جستجوی سقفی
.
اینترنت و عکس های ِ هوائی
گشتند ، که تا رسند به جائی
کان رقص ِ نشاط و حال ِ شادی
بر عالَم ِ دین ، زَدَست فسادی
.
دست ها و بدن ، تکان به باسن
این کار گُنه است ، فساد ِ روشن
تو سری به خود زدن ،  مجاز است
گر قمه ، زنی ، در آن ثواب است
.
خندیدن ِ مردمان گناه است
قهقهه جزایش ، ته ِ چاه است
رو گریه کن و نوحه بیاموز  
با نماز ِ شب ، شب برسان روز
.
می جوی کنون ، رضایت ِ ما
تا دعات کنیم برای ِ فردا
نذر ت بده امروز ، تو به ما ها
در روز ِ جزا ، شفاعت از امام و مولا
..
سوز
06 خرداد 1393 – 27.05.2014
.......... ..........
آقای رئیس پلیس تهران با افتخار می گفت که با استفاده از
عکس های هوائی و اینترنت توانستیم در مدت شش ساعت،
جای آن ها را شناسائی و این جوان ها را دستگیر کنیم. .