۱۴۰۰ آذر ۲۳, سه‌شنبه

جهانی برای همه

 جهانی برای همه

..

من صدای وطن ام هستم

تو صدای وطن ات هستی

من می خواهم مردم وطنم آزاد باشند و در رفاه و آسایش، 

تو می خواهی مردم وطن ات آزاد باشند و در رفاه و آسایش، 

من نمی خواهم که مردم وطن تو را اسیر و یا نابود کنم تا،  

مردم وطن من از امکانات بیشتری برخوردار باشند  و

نمی خواهم که مردم وطن تو، مردم وطن مرا اسیر و نابود کنند تا، 

خودشان امکانات رفاهی و آسایشی ی بیشتری داشته باشند.

.

ما با هم می کوشیم که برای مردم کره زمین امکانات رفاهی و

آسایشی فراهم کنیم.

مردم وطن تو، مردم وطن من، در روی کره ای خاکی هستند

که در خطر خشکی و هوای بد و نابودی هست.

ما با هم می کوشیم، هر کدام در جائی و در نقطه ای از این

کره خاکی و با هم به هوای بهتر و خشکسالی کمتر و

امکانات رفاهی بیشتر خواهیم رسید.

کار دسته جمعی و هماهنگ ما مردم، باعث پیشرفت خواهد شد. 

پس از کار، خدای مان را در خلوت صدا می کنیم و از او

کمک می خواهیم که ما را در این کار دسته جمعی یاری کند.

خدائی که نامی دیگر از خدا های مردمان دیگر دارد.

..

سوز

۰۹ امرداد ۱۴۰۰ -  31.07.2021

.

۱۴۰۰ آذر ۱۷, چهارشنبه

انتقام از ایرانی ها

انتقام از ایرانی ها 

..

به نظر می رسد که گرداننده گان قدرت جهانی، دارند بد جوری از ایرانی ها انتقام 

می گیرند!

این همه کینه و دشمنی با مردم ایران برای چیست؟ و این دلخوری شان از کجاست؟

دارند ایرانی ها را تحقیر می کنند و هر دوره ای یک رئیس جمهور بی سواد تر و 

نا کارآمد تر را برای رئیس جمهور بودن ایران نصب می کنند تا به ایرانی ها بگویند 

که لیاقت شما این است.

یک عده ای را هم در مدیا ها به نوشتن های ظاهرن دلسوزانه وا می دارند که 

می نویسند که ایرانی ها لیاقت نداشتند و شاه را با آن همه خدمت که به ایران 

و ایرانی کرد بیرون کردند و به جایش آخوند ها را آوردند...

و وقتی عده ای به وضع موجود اعتراض می کنند، با همکاری سرویس های اطلاعاتی 

و دستگاه های شنود و جاسوسی شان، به حکومت کمک می کنند تا با نیرو های 

اجیر شده ایرانی و بیشتر غیر ایرانی، اعتراض کننده ها را شناسائی بکنند 

تا صدای شان بریده شود.

.

می شود گفت که بسیاری از ایرانی ها برایشان مسلم شده است که رفتن شاه و آمدن 

آخوند ها تصمیم و همکاری جهانی بود و ایرانی ها خودشان در واقع عامل برکنار شدن 

شاه  نبوده اند و هموون ها... پول خرج کردند و برنامه ریزی ها کردند و جلسه ها 

بین خودشان گذاشتند تا این جابه جائی را در ظاهر، خواست مردم ایران جلوه دهند.

..

سوز

۱۷ آذر ۱۴۰۰ -  08.12.2021