۱۴۰۰ آذر ۱۷, چهارشنبه

انتقام از ایرانی ها

انتقام از ایرانی ها 

..

به نظر می رسد که گرداننده گان قدرت جهانی، دارند بد جوری از ایرانی ها انتقام 

می گیرند!

این همه کینه و دشمنی با مردم ایران برای چیست؟ و این دلخوری شان از کجاست؟

دارند ایرانی ها را تحقیر می کنند و هر دوره ای یک رئیس جمهور بی سواد تر و 

نا کارآمد تر را برای رئیس جمهور بودن ایران نصب می کنند تا به ایرانی ها بگویند 

که لیاقت شما این است.

یک عده ای را هم در مدیا ها به نوشتن های ظاهرن دلسوزانه وا می دارند که 

می نویسند که ایرانی ها لیاقت نداشتند و شاه را با آن همه خدمت که به ایران 

و ایرانی کرد بیرون کردند و به جایش آخوند ها را آوردند...

و وقتی عده ای به وضع موجود اعتراض می کنند، با همکاری سرویس های اطلاعاتی 

و دستگاه های شنود و جاسوسی شان، به حکومت کمک می کنند تا با نیرو های 

اجیر شده ایرانی و بیشتر غیر ایرانی، اعتراض کننده ها را شناسائی بکنند 

تا صدای شان بریده شود.

.

می شود گفت که بسیاری از ایرانی ها برایشان مسلم شده است که رفتن شاه و آمدن 

آخوند ها تصمیم و همکاری جهانی بود و ایرانی ها خودشان در واقع عامل برکنار شدن 

شاه  نبوده اند و هموون ها... پول خرج کردند و برنامه ریزی ها کردند و جلسه ها 

بین خودشان گذاشتند تا این جابه جائی را در ظاهر، خواست مردم ایران جلوه دهند.

..

سوز

۱۷ آذر ۱۴۰۰ -  08.12.2021 

هیچ نظری موجود نیست: