۱۳۸۸ دی ۵, شنبه

زندگی


زندگی
‫..
زندگی چیست‌، خرمن کوفتن
یا به عزم آهنین‌، مشکلی را روفتن
‫زندگی‌، گسترش ِ دم به دم خاطره هاست‌،
‫‫نقش هر خاطره زیبا‌، و هم بی پرواست‌،
‫چون به دریا زدن و‌، در کف آبش صدفی ناب بجستن‌، رویاست‌،
‫نقش امید زدن‌، بر تن این فردا هاست‌،
‫زندگی‌، ساختن دم به دم رویاهاست‌،
بهره بردن ز جهان باز‌، در این حالا هاست
‫جستن و‌، یافتن ِ دوست‌، در این‌، درجا هاست‌،
‫دل سپردن به گُلی‌، کان بویه گلش بی همتاست‌،
رنگ سرخ‌، دیدن ‫از روی شقایق زیباست‌،
‫بوی خوش‌، داشتن امید‌، ز ِ هَر گُل‌، همانا‌، بی جاست‌،
‫‫بر خیز و به بخش‌، باز همی دانه بکار‌، تا که زمان پا برجاست‌،
همچو محبوبه یه شب‌، کان‌، بخشش ِ عطر‌، در او‌، بی همتاست
..
‫سوز
۲۵ مهر ۱۳۸۸ − 17.10.2009
‫‫‫‫27.11.2009

هیچ نظری موجود نیست: