۱۳۹۳ مرداد ۱, چهارشنبه

یا علی بگید بچه بسازید

یا علی بگید بچه بسازید
..
ملا، توی ِ ، تل ویزون به ما گفت
باید که شوید، به هم دوتا، جفت
یا علی بگید، بچه بسازید
یا زهرا شود، در آن زمان گفت
.
پس نیت ِ خود بر آن بدارید
پنج تا، پائین تر، بچه نیارید
در نیت ِ هشت، امام رضا هست
هشت بچه برای، امام بیارید
.
چون دوازده است، امام شیعه
باز بچه بیار، نکن تقیه
سرباز ِ امام زمان درست کن
با صغرا نشد، کمک حلیمه
.
معصوم به شمار، بُوَد چهار ده
از تو حرکت، کمک ز ِ اَللَه
پس ولی ِ امر، ز ِ تو رضا شد
چون بچه رسید، به بیشتر از دَه
..
سوز
17 تیر 1393 – 08.07.2014
............
you tube

از همین امشب به نیت چهارده معصوم بروید در بستر و ۱۴ بچه بسازیدهیچ نظری موجود نیست: