۱۳۹۰ بهمن ۳, دوشنبه

عاشق ، چو نیلوفر


عاشق ، چو نیلوفر
..
دوست دارم همچون گل ِ نیلوفر
که به دور تنه و شاخه های یک درخت می پیچد ،
تمام ِ وجودت را در آغوشم بگیرم و لمس کنم
اندامت چون تنه یه درخت و بازوانت چون شاخه ها ،
آنگاه گل های شادی و رضایتم ، فراوان ،
از بالا تا پائین نمایان خواهند بود
و با گذر هر نسیمی ، تائید وار ،
این شادی را نشان خواهند داد
..
سوز
دوم بهمن 1390 – 22.01.2012

۱ نظر:

ناشناس گفت...

hey all tafakkorazad.blogspot.com owner found your blog via yahoo but it was hard to find and I see you could have more visitors because there are not so many comments yet. I have found site which offer to dramatically increase traffic to your site http://xrumerservice.org they claim they managed to get close to 1000 visitors/day using their services you could also get lot more targeted traffic from search engines as you have now. I used their services and got significantly more visitors to my website. Hope this helps :) They offer best backlink service Take care. Jason