۱۳۹۵ خرداد ۳۱, دوشنبه

دسته گل ها

دسته گل ها
..
در بهار، آمد کنارم، دلخورانه، دلبر ِ رعنای ِ من
این که گویا، دسته گلها در دلت، یک جا نشستند جای ِ من
گفتمش زیبا رخ ِ شیرین بیان و ُ ، هم چنان آهو خرام
چیده شد، گل ها کنارت، دسته دسته، در همه رویای من
..
سوز

۰۸ آبان ۱۳۹۴ – 30.10.2015

هیچ نظری موجود نیست: