۱۳۹۷ اسفند ۳, جمعه

به ایران درود ۳

به ایران درود ۳
..
به ایران و آزادگان و دلیران درود
به ایران و بر آب و خاکش فراوان درود
به آزاد مردان، زاده از خاکِ ایران درود
به مردی که در راه ایران، جان فشانَد درود
به آن شیر زن که از خاک ایران، پاس دارد درود
زنی را که فرزند ، با مهر ایران به پروَرد درود
به مردی که فرزند را، عشق ایران به دادست، درود
به اشعار و شاعر ، دَروو باشد از نام ایران درود
به آنی که از آب و از خاک ِ ایران زمین پرورید
سپاس دارد او نام ایران و ، نیکش بنامد درود
به آن مردمی کو به علم و به دانش فزایند، درود
و آنان که با افتخار بر ایران، نماینده باشند، درود
به ورزشگران، صنعتی یا هنرمند نامی درود
به آنی که نامی ندارد، به دل مهر ایران به دارد درود
قلم روی کاغذ به راند، همی یاد ایران و مردم نماید درود
سراید سرودی به فّر و بزرگی ز ایران درود
که شاه است همو شاعران را، ز ایران درود
کشاورز و کارگر که در کشت و کارند، بر آنان درود
به بیگانگانی که فرهنگ ایران ستودند درود
بزرگان ِ ایران، جهان را شناسانده باشند، درود
به آن کارمندان، که در خدمت کار مردم به کوشند درود
بر آنانی که خدمت به مردم و ایران نماید درود
هر آن کو ز ایران پدید آمد و بهر بیگانه خدمت نمود
سزد، کو بیاید همه تار و پودش به زودی به دود
به آزادگان، در ره ِ جاودان سازی ِ نام ایران درود
..
سوز
1 شهریور 1389 – 23.08.2010

هیچ نظری موجود نیست: