۱۴۰۲ آذر ۲۰, دوشنبه

جهانی برای همه، بچه ها

 جهانی برای همه 

بچه ها

..‫

‫بچه هایه کوچک سه، چهار، تا پنج شش ساله‫، تویه محوطه یه مجموعه ای از

۲۱ ساختمان‫ شامل حدود ۲۵۰ خانه، بازی میکردند‫. گاهی یکی می آمد 

سوی مادرش، آبی میخورد ‫و می رفت. یا فقط می آمد پیش مادرش و دوباره 

می رفت، شاید میخواست مطمئن شود که‫ ‫مادرش دم دست است، و با عجله به 

بازی شان برمیگشتند . 

گویا مغناطیسه بازی، آنها ‫را بطرف خود می کشید‫. 

‫دو تا سیاه پوست مو فرفری، دوتا چینی ژاپنی زرد پوست، سه چهار تا تیره پوست‫

‫مو تیره که دو تا شان مو فرفری بودند و اون یکی ها مو صاف و چهار پنج تا هم 

مو بور و سفید پوست بودند. 

هدف بچه ها بازی بود و رنگ پوست یا رنگ مو، فرفری بودن مو ها، یا 

نوع لباس و رنگ کفش، هیچ کدام قابل توجه و اهمیت برای بچه ها نبود. 

برای بچه ها همراهی و هم رای بودن و هم بازی بودن برای یک

نوع بازی مهم بود و نه رنگ پوست و نه حتی پسر یا دختر بودن

همراه و هم بازی.

.. 

سوز  

۱۳ امرداد ۱۳۸۷ -  03.08.2008 


هیچ نظری موجود نیست: