۱۳۸۸ دی ۲۰, یکشنبه

‏‫‫فرعون زمان ‏

‫‫فرعون ِ زمان
‫..
‫وقتی صحبت از فرعون می‌شود ، خیلی ها او را می‌شناسند.
‫از رفتار او خیلی ها بد می‌گویند، تقریبا همیشه از او به بدی
‫شنیده ام، کسی تعریفی از فرعون نمی‌کند.
‫راستی کدامیک از مردمان بعد از او که از فرعون بد می‌گویند،
‫او را ‫دیده اند؟
‫‫آیا قیافه او یادشان می‌آید، آیا شکل ظاهری او را می‌شناسند؟
‫ولی اکثرا به بدی از او صحبت می‌کنند. آنچه از فرعون باقی
‫مانده است، یادی از رفتار ِ بد و ظالمانه و غیر انسانی اوست.
‫در این چند هزار ساله کسی با او تماسی نداشته است ، ولی
‫از پس دیوار هزاران سال، خاطره و یاد‌ بود او، یاد و نام و شهرت
‫فرعون با بدی و ظلم همراه است و کسی مایل نیست
‫برای فرعون دلسوزی یا هم دردی بکند.
‫آنچه از فرعون بجا مانده، رفتار و شیوه و نوع این رفتار است.
‫رفتار های صاحبان قدرت در حکومت های امروزی هم،
‫گاهی با رفتار فرعون مقایسه می‌شود.
‫فرعون بودن شکل و قیافه یه خاصی نمی‌خواهد.
‫رفتار و کردار شخص حاکم، او را مشابه فرعون قرار می‌دهد.
‫اگر حاکم، کلاه یا عمامه یا تاج به سرش بگذارد هم،
‫فرقی نمی‌‌کند، او را به فرعون مشابه می‌دانند
‫و رفتارش را نمی‌ پسندند.
‫پس از مرگ یکنفر، یاد‌آوری کردن از فرد از دنیا رفته،
‫وقتی با خوبی یاد می‌شود، خوشایند یاد‌آورنده است
که خوبی های شخص بآن دنیا رفته را بیاد می‌آورد‫.
‫و اگر به زشتی های رفتار و اعمال شخصی که
‫بآن دنیا رفته است فکر کنند یا در باره یه آن صحبت
‫کنند، گوینده و شنونده صورتشان را در هم می‌کشند
و با حرص و غضب و حالت فحش‌ آلود‫ در باره آن
‫صحبت می کنند.
‫آنچه بیاد می‌ماند، نه کاخ و نه قیافه و شکل است.
نوع ِ رفتار، و یادی از آن رفتار، بیاد می‌ماند‫
‫بقول شاعر و فیلسوف بزرگوار مان سعدی
‫نام نیکو گر بماند برقرار
‫به کزو ماند سرای زر نگار
‫..
‫سوز
۱۶ دی ۱۳۸۸ − 06.01.2010

هیچ نظری موجود نیست: