۱۳۸۹ تیر ۲۵, جمعه

تلاش - ۲

تلاش - ۲
..
از میان ِ سنگ ِ خارا، سبزه ای، اندر شکاف سر بر زده.
در شکاف ِ سنگ ِ خارا، هیچ خاک و هیچ امید آب نیست.
با تحمل، صبر و کوشش، ریشه بر سنگ در، نشتر زده.
قطره یه آبی، ز  ِ باران، گرد و خاکی از هوا،
با امیدش از تداوم بر حیات، اینجا به خود پیکر زده.
.
این نشان اندر امید است و تداوم بر تلاش.
تا نکاری گندم و آردش نسازی، پس خمیر،
از تنور ِ آتش و هیزم ندار، نانت نیاید سر زده.
..
سوز
 07 تیر 1389 - 28.06.2010  

هیچ نظری موجود نیست: