۱۳۸۹ مرداد ۱۳, چهارشنبه

سلامی به رهبر

سلامی به رهبر
..
پیامی ز ِ من، سوی ِ رهبر رسان
مسلمان جهان را، شده رهبر او، این زمان
مسلمان ِ دنیا نداد، رای ِ رهبر به او
دو سه چاپلوس آورند این سخن، در میان
.
علی گفت به مالک، که گر محنتی بر ضعیفی رَوَد
به هر گوشه ای را که فرمانت آنجا رَوَد
توئی خود، جوابگوی ِ این ناروا ظلم و جور
نباید که فرمانبرت، ظلم و جور گُسترَد
.
که گر بر رعیت کند اندکی، حاکمَت ناروا
تو خود کرده ای ظلم به او، این نباشد روا
سراسر به ناحق، عمل می کنند زیر ِ فرمان ِ تو
ترا رهبری، بر دِهی هم نباشد روا
..
سوز
13 مرداد 1389 - 04.08.2010

هیچ نظری موجود نیست: