۱۳۹۱ شهریور ۱۱, شنبه

وطن فروش

وطن فروش
..
خود فروش‌، گرچه فروشَد‌، تن و نانی بخورد
صد شرف باشدش از آن ها‌، که وطن بفروشند
هر دو در حال ِ فروشند‌، کآورند سکه به دست
با شرف خود به فروشَد‌، بی شرف‌، مادر ِ خود
.
آنکه در راه ِ وطن‌، از جان ِ خود مایه گذاشت‌، سرباز است
بی شرف‌، بز دل و خائن بُوَد آنک‌، مام ِ وطن بفروشد
جامه بَر تن کُند از رنگ و ریا‌، ظاهر ِ خادم دارد
برق ِ چند سکه به فکر‌، خواهر و مادر به عیان بفروشد
..
سوز
08 شهریور 1390 – 29.08.2012

هیچ نظری موجود نیست: