۱۳۸۷ تیر ۶, پنجشنبه

نیایش

‫نیایش به درگاه خدای بزرگ :
..
‫خدای بزرگ ، به مردم کشور ما ایران توجه کن ،
‫نیروی خود را برای حفاظت ایران زمین کنونی ‫اعمال نما ،
مردم و سرزمین ما را از دشمنان ‫ایران و ایرانی نما
و ایران ستیز حفاظت نما ،
‫ایرانیان ایران دوست را بر کار ها مسلط گردان
‫و آنان را که خواست و هدفشان تلاش برای بهبودی
‫و رفاه و سربلندی مردم و سرزمین ایران است
‫توان ده و یاری نما تا کار ها را بدست بگیرند .
‫ایرانیان از هزاران سال پیش یکتاپرست بوده اند
‫و ترا ای خداوند همواره بیاد داشته و ستایش کرده اند
‫و شعار آنان :
نیکی در اندیشه و پندار ،
نیکی ‫در گفتار و بیان ،
نیکی در کردار و رفتار ،
بوده ‫و هست . این شعار و الگو کامل، و ساده ترین روش
‫برای زندگی فردی و اجتماعی است که
‫منظور نظر تو ای خداوند میباشد .
پس ‫ای خداوند ما را یاری ده
‫که به دلخواه و مطلوب تو زندگی کنیم .
‫..
سوز
26.06.2008

هیچ نظری موجود نیست: