۱۳۸۷ شهریور ۴, دوشنبه

‎1+1=1‎

1+1=1‫
یک باضافه یک می شود یک
..
‫بنظرم رسید یک با‌ضافه یه یک، باضافه یه دو میشو‌د، مساو‌ی یک
مثل: یک دهان با یک بینی با دو گوش با دو چشم، مساوی یک سر
‫یک سر با یک گردن با دو دست با دو پا، مساوی یک آدم
میلیون ها آدم با میلیون ها متر زمین، مساوی یک کشور‫
‫چندین وزیر با یک نخست وزیر میشود، مساوی یه یک دولت
‫اصولا و کوچکترین چیزها :
‫یک الکترون با یک پروتون با یک ‫نوترون باضافه یه نیروی ِ
‫جاذبه بین مرکز و الکترون اطرافش میشود، مساوی یک اتم.
‫و شاید بتوان گفت که :
‫اصلا یک به تنهایی و بعنوان یک، وجود ندارد ،
‫یا تا بحال بشر چیزی بعنوان یک و بمعنای یک ‫را نشناخته
‫و با آن آشنا نشده است که فقط یک باشد.
آیا الکترون به تنهایی وجود دارد ، آیا یک نوترون و یک پروتون
‫به تنهایی وجود دارد ؟ اگر نه، چرا ؟
‫آیا چیزی هست که الکترون یا نوترون و پروتون از آن ساخته
شده است ؟ و اگر بله ، جنس آن از چیست؟
‫چه چیزی نیروی ِ اولیه را به الکترون داده که با سرعتی
نزدیک به سرعت نور دور پروتون و نوترون بچرخد ؟ و چه
‫نیرو‌یی این جاذبه را دارد که ، آن نیروی ِ جنبشی یه
‫الکترون را خنثی کند
‫و هم چنان الکترون را دور مدار خود نگهدارد ؟
‫،، یک ،، یک چیزی هست ! ؟
..
‫‫سوز
‫17.12.2006

هیچ نظری موجود نیست: