۱۳۸۷ شهریور ۶, چهارشنبه

یوسف و چاه

‫‫یوسف و چاه
نوشته بود :
نمی دونه که این قانون دنیاست
همیشه جای یوسف قعر چاهه
بعله ، این یک برش از گذر زندگی است.
دنباله هم دارد . و شاید بتوان گفت ، که این
یک دورخیز کردن برای بیشتر پریدن است.
از ته چاه به اوج پادشاهی رسیدن است .
مانند فنری که تا پائین ترین حد به پائین فشارش
میدهی تا وقتیکه ولش کردی به بالاترین مقدار ،
چیزی را پرتاب کند.
هرچه فنر قوی تر باشد ، فشار بیشتری باید
به آن وارد شود تا جمع شود.
سعی کن ، فنر قوی باشی ، که فشار های
کوچک اثری ناچیز بر روی تو داشته باشد،
و وقتی پریدی ، بیشتر بپری .
..
سوز
26.08.2008 09:45 

هیچ نظری موجود نیست: