۱۳۸۷ شهریور ۴, دوشنبه

‫هستی

هستی
..
‫هستی ، به معنای وجود داشتن ، زیباست .
‫نیستی ، به معنای نبود هستی یا عدم وجود ،
‫چه زیبائی میتواند داشته باشد ؟
‫وقتی خورشید و نور هست ، اشیاء را می بینی ،
‫زیبائی یا نازیبائی آنرا می سنجی و لمس میکنی.
‫وقتی نور نباشد و شیئی یا چیزی را نه بینی ، چه
‫نوع زیبائی برای چیزی که نیست ، میخواهی تصور کنی ؟
‫.
برای لمس کردن نیستی و نبود هستی ، برو به یک جائی
‫در خانه ات که پنجره ای به بیرون و روشنائی و نور نداشته
‫باشد ، اگر درزی یا شکافی هم از نور به بیرون یا روشنائی
‫دارد ، ‫آنرا بپوشان.
‫( ولی مواظب باش تهویه هوا و جابجائی هوا برقرار باشد )
بعد چراغ آن محل را خاموش کن و پنچ دقیقه در آن تاریکی
به نشین. آیا چه "زیبائی " از این تاریکی و ندیدن و نبودن اشیای
‫دور و برت میتوانی تصور کنی ؟‫
‫این نیستی و این نبود چه زیبائی را نشان میدهد ؟
‫.
‫وقتی هنگام عصر ، عطر خوش «محبوبه شب» فضا را پر میکند ،
‫زیبائی این عطر را درک میکنی یا حس میکنی .
.‫
‫یا زمانی که یک گل سرخ با رنگ عشق آفرین قرمز تیره ، و زیبائی
‫اش را ‫می بینی ، میتوانی بوی دلنشین آنرا لمس کنی ، عطر آن
‫جان را صفا میدهد ، رنگ آن چشم را نوازش میدهد ، ‫دست
‫به شاخه اش که به بری ، ممکن است خار پائین گل سرخ
‫انگشتانت را بدرد آورد .
‫میتوانی زیبائی گل ، رنگش و عطرش را ستایش کنی و بودن
‫خار زیر گل را نازیبا بدانی.
حال ، اگر گل سرخ را نه بینی ، آن را چگونه می خواهی
‫زیبا، تصور کنی ؟ یا وجود خار را چه تعریفی برایش داری ؟
‫پس چه چیزی در نبودن یا «نیستی» زیباست ؟
‫وقتی میگوئی «نیستی خیلی خیلی زیباتر است»
‫از کجا و چه چیزی را زیبا میدانی ؟
‫چیزی را که نیست ، نه تصوری میتوانی برایش داشته باشی
‫و نه تعریفی از چیزی که نیست میتوانی بیان کنی.
.
‫پس ، «هستی» و زیبائی هایش را لمس کن ، از درک زیبائی
‫های «هستی» لذت ببر و سعی کن زیبائی های بیشتری
‫از هستی را کشف کنی .
‫بوی خوش یک فنجان قهوه ، عطر خوب چای دم کشیده ،
‫بوی برنج ، هنگام پختن ، وقتی که گرسنه هستی ،
‫کمک های درسی به یک همشاگردی که خود را ضعیف
‫در یکی از درس ها می بیند ، و آن احساس قدر دانی و
‫و تشکر ش از تو ، بدون آنکه چیزی گفته باشد ، زیباست
‫و لذت بخش.
‫کمک کردن به پیر زن یا پیر مردی ، در آن موقعی که بآن ‫احتیاج
‫دارند و شنیدن کلمه یه «پیر شی جوان» هم یکنوع ‫درک و
‫لمس زیبائی از «هستی» و از بودن و انجام کاری نیکو ست.
‫.
چون به بودن نیک کردی ، در همه کارهای روز
‫هست نیکی ، برف زشتی را هست ، آفتاب تموز
‫‫..
سوز
23.08.2008

هیچ نظری موجود نیست: