۱۳۹۰ تیر ۲۲, چهارشنبه

اسلام ایرانی


اسلام ایرانی
..
شیخ ابوالحسن خرقانی‌، نماینده ای است از اسلام ایرانی.
او می گوید هرکس بر این سرا در آمد‌، از ایمانش نپرسید و نانش دهید.
چه‌‌، آنکه به پیش خدا به جانی ارزد‌، البته به خوان بوالحسن به نانی ارزد.
.
این سخن دارای ارزش بسیاری است و با اسلام عربی تفاوت بسیار دارد.
در اسلام عربی می گویند‌، آن که خدا را با نام الله صدا نکند‌، مستوجب مرگ است
و اگر از دو دین مورد ِِ قبول الله‌، مسیحیت و یهودیت بود‌، مجبور به دادن ِ جریمه است‌،
برای ِ ادامه یه زندگی در سرزمینی که مسلمان ها بر آن مسلط هستند.
.
شیخ ابوالحسن خرقانی هم‌، مسلمان بود. اعمال ِ عبادت را به شیوه مسلمانی
انجام می داد ولی مانند ِ پیشوای مسلمانان و بنیانگزار ِ مذهب اسلام‌‌، نمی گوید
«اشداهم الکفار و رحماء بینهم» یعنی با کافران سخت گیری کنید و بین خودتان
مهربانی کنید.
.
شیخ ابوالحسن خرقانی می گوید:
با همه مهربان باشید و از دین مردم برای ِ مهربانی به آنها‌،‌ سئوال نکنید.
.
این هم یک نمونه از روش و منش ایرانی است که کوروش کبیر هم نمونه ای
بسیار قدیمی تر از آن است. کوروش هم به مذاهب افراد دیگر احترام می گذاشت
و آنها را در پرستش دین خودشان آزاد گذاشته بود و نگفته است که،
همه شما باید به چیزی اعتقاد داشته باشید که من به شما معرفی می کنم.
..
30 خرداد 1390 -  09.07.2011

هیچ نظری موجود نیست: