۱۳۹۱ خرداد ۱۵, دوشنبه

شادمان


شادمان
..
بشکن بزن و به رقص با دف
بر شانه و پا، بده تکانی
شادی بنما، دو دست با کف
دور کن ز  ِ خودت، غم  ِ نهانی
.
چون تکان دهی، به سر و اندام
آورده پیام ، ز  ِ شادمانی
با، بودن ِ خود بیار شادی
چند روز مگر ، درین جهانی
.
افسرده دلان، بخاک بسیار
دارد ز  ِ هزار، دیار  ِ فانی
چرخی بزن و، ترانه بر خوان
چون خنده کنی، غمت برانی
..
سوز
15 خرداد 1391 – 04.06.2012 

هیچ نظری موجود نیست: