۱۳۹۱ آذر ۵, یکشنبه

گِل مالی برای امام حسین (ع)


گِل مالی برای امام حسین (ع)
..
گِل مالی به سرو صورت و غلطیدن در حوضچه های گِل‌، آیا همدردی با امام حسین (ع) است؟
آیا امام حسین (ع) را در گِل غلطانده بودند که اینان خود را چنین می کنند؟
آیا گِل مالی به سرو صورت‌، عزاداری برای امام حسین (ع) است؟
این رفتار ِ دور از عقل و منطق‌، هم جلوه ای غلط از امام حسین (ع) را نشان می دهد
و هم ارزش او را با این طرفداران و با این کارهای بدور از دلیل‌، پائین می آورد و کم می کند.
آیا زنجیر زدن به پشت ِ شانه ها و کِتف‌، و خونین کردن این جا ها همدردی و عزاداری
برای امام حسین (ع) را نشان می دهد؟
آیا با زخمی کردن کِتف و شانه ها و سینه‌، دردی از امام حسین (ع) کم می شود‌، و
آیا رحمتی برای امام حسین (ع) نوشته می شود؟
اگر چند تا حمد و سوره برای شادی روح امام حسین (ع) بخوانند مفید تر است برای
آن آقا‌، یا زخمی کردن ِ خود و خود را در گِل غلطاندن؟
بقول ِ شاعر‌، ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی ـ‌ این ره که تو میروی به ترکستان است.
.
اگر بچه یه شما‌، پدر‌، مادر‌،‌ برادر‌، خواهر و یا دوست شما زخمی شود‌، شما به جای
این که به او کمک کند‌، شروع می کنید خود را مثل او زخمی کنید که همدردی تان را
نشان بدهید و بگوئید که چون تو زخمی شدی‌،‌ منهم خودم را مثل تو زخمی کردم؟
.
اگر امام حسین (ع) الگوی شماست‌،
آزادگی و مردانگی و شجاعت او و کنار نیامدن با یزید زمان را الگوی خود قرار دهید!
از سخنان امام حسین (ع) است که: اگر دین ندارید لااقل آزاده مرد باشید.
انتخاب راه ِ امام حسین (ع) روح آن بزرگوار را شاد می کند و او می بیند که پیروانی دارد
که راه او را می روند‌، می بیند که خون او درخت ِ آزادی را آبیاری کرده است.
و این درخت‌‌‌‌‌‌‌، شاخ و برگ های بسیار زیاد دارد و میوه داده است‌، پس با غرور به اثری
که از خود بجای گذاشته است نگاه می کند. مانند باغبانی که درختی کاشته و آن
درخت ِ پربار و پر شاخ و برگ را می بیند و به خود افتخار می کند‌‌. از آن باغبان
نامی به جا نمی ماند‌، ولی نام امام حسین (ع) به عنوان آزاد مرد و طرفدار راستی و
درستی در تاریخ ماندگار شده است.
امام حسین را یاری دهید‌،‌ عقیده های او را دنبال کنید‌، با ظلم و حق کشی مبارزه کنید،
به امام حسین (ع) نشان دهید که پیروان راستین و عاقل و کوشای او هستید.
..
سوز
05 آذر 1391 – 25.11.2012 – 11 محرم 1434

هیچ نظری موجود نیست: