۱۳۹۱ آبان ۲۵, پنجشنبه

ریا کاران

ریا کاران
..
من از فراق ِ جانان به جان آمدم کنون
از بساط ِ دین فروشان‌، دوان آمدم برون
گر نیک‌، بر فکر و کَرد و زبان ِ من حاکم است
ظاهر چه باشدم ‌، دین ِ راستین دارم از درون
.
ملّا و آخوند و مفتی‌، به تقوا‌، نما دارد از برون
در پیش ِ مال و هوس اما‌، بیچاره باشد و زبون
با قصه های ِ « خدا فرموده است» به کار است و کوش
تا‌، مال به نام ِ خدا‌، ز ِ دست ِ مردم‌، روان آورد برون
..
سوز
25 اسفند 1389 – 16.03.2011

هیچ نظری موجود نیست: