۱۳۹۱ آبان ۲۸, یکشنبه

عشوه و ساقی

عشوه و ساقی
..
ساقی پیاله ام ، پُر از شراب کن
اندوه را به می ام، چون سراب کن
یاقوت ِ لبت چو لعل ِ شراب‌، کن هدیه ای
بوسی بده، صدقه وار وُ ، ثواب کن
.
آن رقص ِ‌ چرخ ِ‌ کمر در‌، خَم ِ گریز
وآن نگاه ِ گوشه یه چشم ِ غمزه ریز
وان غنچه یه لب، به هنگام ِ نوش
وان عشوه ها یه متبسم وُ، ریز ریز
.
این دل به تقلا فکَند و شور
حالی به بَرَم‌، دارمت چو حور
از ناز ِ گوش ِ چشم، در جای مانده ام
عشق است به بَرَم، غم، فتاده دور
.
عسل ز ِ چشم ِ تو، به رنگ بُوَد خجل
تیر ِ نگاه ِ تو، تیز می رَوَد به دل
درد و سوز  ِ دلم، ز ِ تیر ِ نگاه ِ تو
شیرین نماید وُ خواهم هماره اش به دل
.
ناز ِ مژگان ِ بلند ِ تو، یار می کُشَد
قلب ِ گرفتار ِ مرا، به دنبال می کِشَد
خواهم نگاه ِ محبتی، از تیر ِ نگاه ِ تو
قهر‌، اَر بُوَد همره ِ نگاه، زآر می کُشدَ
..
سوز
۰۶ تیر ۱۳۹۱ -  26.06.2012

هیچ نظری موجود نیست: