۱۳۸۷ شهریور ۱۷, یکشنبه

زیبا

زیبا
..
پرسیده بود آیا شما هم عاشقید ؟ 

بقول شاعر :
عاشق عشقم و از هر دو جهان آزادم.
بلی ، عاشق خوبی ها ، عاشق زیبائی ها ،
زیبائی بعنوان زیبائی ،
زیبا بودن ِ عمل نیکو، رفتار زیبا ، کلام زیبا،
گل خوشرنگ ، خوش فورم ، خوش بو،
هر چیز موزون و هماهنگ زیباست ،
از زشتی ها دلگیر میشوم ، ولی بنظر می آید
آنها هم باید جائی خود را نشان بدهند ،
چون آنها ، زیبائی ها را بیشتر نمایان میکنند.
وقتی در جائی زلزله و یا سیل می آید و
عده ای را محتاج کمک می کند ،
اینها زشت است .
و کمک های مردم تمام جهان بآنها زیباست .
افراد مختلف با کار آئی های مختلف در محل
حاضر میشوند و همه جور کمکی ارائه میشود
این زیباست .
رفتار مهربانانه یه کمک کنندگان ،
پذیرش متشکرانه یه کمک شوندگان ،
بدون اینکه سخن همدیگر را بفهمند ،
با زبان اشار ه و سر و دست .
و نگاه محبت جوی ِ کمک شونده
که برق تشکر از آن جاری است .
این روابط زیباست .
باید زیبائی ها را پاس داشت و
برای نشر و گسترش زیبايی ها کوشید .
..
سوز
23:30 05.09.2008

هیچ نظری موجود نیست: