۱۳۸۷ شهریور ۱۳, چهارشنبه

‫‫شباب

شباب
..
‫‫مستی ز پی ِ شراب کردی
رقصی به دَف و رُباب کردی
سستی ز پس ِ شباب کردی
حالی ست ، چه عتاب کردی
..
سوز
03.09.2008 

هیچ نظری موجود نیست: