۱۳۸۷ مهر ۱۴, یکشنبه

حرف ها

حرف ها
..
خدایا مگذار  :
که آن چه را “ حق می دانم ”
بخاطر اینکه ” بد میدانند ” کتمان کنم
......
و خدا تنهاست …..
“ و سرمایه هرکسی به اندازه حرف هایی است که برای نگفتن دارد “
« دکتر شریعتی »
......
با احترام تمام ، برای گفته های دکتر شریعتی ،
“ سرمایه هرکسی به اندازه حرف هایی است که برای گفتن دارد “
اگر حرفی نگفته باشی چه ارزشی میتوان برای حرفهای نگفته قایل شد؟
ارزش سعدی ، حافظ و فردوسی بخاطر حرفهائی هست که گفته اند.
سرمایه دکتر شریعتی حرف هایی است که گفته است ،
اگر نگفته بود که اینهمه طرفدار نداشت .
طرفدارانش بخاطر قیافه یا بخاطر نامش نیست
که طرفدار ایشان هستند ، بلکه بخاطر حرفهای ایشان است .
..
سوز
05.10.2008  

هیچ نظری موجود نیست: