۱۳۸۷ آبان ۲۷, دوشنبه

نیک


نیک
..
مریمی باش ، عیسایی بیار
اندرین ملک ، آرامی بیار
نی کتک باشد و نی هم چوبه دار
کآرد انسان و مرامش را قرار

مردمان را ، روح نیک اندیش آر
گفته هاشان، ریشه یه نیکی بکار
بر گمار ، کردار نیکش را بکار
تا بگردد نیک ، کارها روزگار
..
سوز
15.11.2008

هیچ نظری موجود نیست: