۱۳۸۷ آبان ۱۶, پنجشنبه

‫کووروش کبیر


‫کووروش کبیر
‫ ..
‫درود به مردم ایران
‫‫درود به روان پاک " کووروش کبیر"
‫‫نور درخشان‌‌‌‌‌‌ ِ فکر انسانی و بشر دوستانه ِ " کووروش کبیر "
‫و پرتو تابناک ‫اندیشه ِ او، نوری است که با ابر های تیره ِ بد اندیشان
‫‫و تیره دلان اندکی پوشیده میشود ولی باز هم، از همان پشت ِ ابر هم
‫پیداست که نوری قوی در پشت آن است، ابر ها پراکنده میشوند و نور‫
‫اندیشه ِ پاک "کووروش کبیر" همچنان تابناک است
و در جهان بی همتاست.‫
‫اندیشه ای که مجموعه یه آزادی های حقوق بشر را ،
از زمان آبراهام لینکلن تا ‫بامروز،
در یکجا و در یکزمان و آنهم 2500 سال پیش اعلام کرده است،‫
و چون ‫از زمانی ست که بسیار دور است، از زمانی ست که مدنیت و
شهر نشینی هنوز ‫در مراحل اولیه اش بوده،
والایی ِ این اندیشه ارزش و درخشش ِ بیشتر ی را نشان میدهد.‫
" ‫کووروش کبیر" متعلق به جامعه یه جهانی است،
احترام به " کووروش کبیر" و اعلامیه ‫حقوق بشر او،
نشان دهنده ِ شخصیت خوب و نیک بودن، احترام گذارنده به آن است.‫
‫آنانی که مستقیم و یا بواسطه میخواهند " کووروش کبیر" نام او،
گفته های او ‫یا آرامگاه او را مخدوش کنند
و بنحوی اهمیت او را کم کنند، اثری از خباثت، حسادت و ‫پستی
از خود نشان میدهند، میخواهند کوچک بودن خود را در مقابل او،
با کوچک نشان دادن " ‫کووروش کبیر" بپوشانند،‫
ولی آنچه باقی می ماند بدنامی شان و حقیر بودنشان است.‫
‫گسترده باد اندیشه های " کووروش کبیر"
و پایدار و پیروز باد نام مردم نیک اندیش ایران
‫ ..
‫سوز
‫05.11.2008 -

هیچ نظری موجود نیست: