۱۳۹۱ شهریور ۱, چهارشنبه

شراب شیراز

شراب شیراز
..
بیار ساقی ز ِ شیرازم شرابی ارغوانی
شرابی لعل گون و گــَس، آنسان که دانی
شرابی کان، ز ِ طعم و مزه اش آن را شناسند
شرابی را که نام دارد کنون، نامی جهانی
..
سوز

اول شهریور 1391 – 22.08.2012

هیچ نظری موجود نیست: