۱۳۹۲ فروردین ۴, یکشنبه

سیزده بدر 2


سیزده بدر 2
..
چه نیکو می شود آنکه‌، مردمی که روز سیزده بدر به دشت های سرسبز و کنار ِ آب
می روند‌، سبزه ها را در کنار آب ها‌، در خاک بنشانند‌، یا سبزه ها در جائی در خارج
از شهر ها که امکان رسیدن ِ آب به این سبزه ها هست‌، کاشته شوند.
بعد از مدتی، بیشتر‌‌‌ ِ این سبزه ها که از گندم یا عدس می باشند‌، رشد خواهند کرد
و خوراک پرندگان یا حیوانات ِ علفخوار می شود.
با این کار از هدر رفتن ِ این مقدار گندم یا عدس جلوگیری می شود و به سر سبز شدن
و تولید مقداری گندم و یا عدس مبدل می شود.
..
سوز
03 فروردین 1392 – 23.03.2013

هیچ نظری موجود نیست: