۱۳۸۸ اردیبهشت ۷, دوشنبه

بیداد

بیداد
..
باز کن پنجره را بلکه کمی باد بیاد
از جور و ستَم، باد، که فریاد بیاد
در کشور جَم هست فراوان بیداد
کلی ستَم است، کجاست پس فریاد

فریاد بدرون کرد، ز ِ دستِ بیداد
فریاد شکار، تیغ بدست است صیاد
فریاد، همه به آسمان باید داد
کَز ترس ِ جَزا، فرار بدارد صیاد
..
سوز
۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ - 26.04.2009

هیچ نظری موجود نیست: