۱۳۸۸ اسفند ۲۷, پنجشنبه

بهار - ۲


بهار - ۲
..
بهار آمد دوباره سبزه روئید
بهار آمد شکوفه شاخه را دید
دوباره شاخ خشک ، شکوفه زائید
ز خون ِ شاخه باز هم برگ روئید
که خورشید بهاری ، برف روبید
به شسته برفک ِ در گود و سایه
ز ابری از بهار ، باران که بارید
به آهنگی که باران بر زمین زد
شده بر کِرم  ِ خاکی ، غرق ، تهدید
شتابان سر برون از خاک بر زَد
شتابان مرغکی چون طعمه بر چید
به گنجشگ ، سار و سهره در کف ِ باغ
به رقص ِ کرم ِ خاکی ، جلوه در دید
هوا خوردن برای کرم تهدید
نباریدش اگر ، آن مرغ نومید *
چکاوک هم به چهچه باز می خواند
چو یارش در بَرَش ، بر شاخه می دید
سفیدی های برف ، از شاخه وا رفت
شکوفه پُر ، چنان ، کَس شاخه نا دید
به بو تلخ ، پَرچم  ِ شکوفه گیلاس
به طعم شیرین ، چنان است دید و بازدید
ز رَنگ و بوی ِ گل ، آن بلبل ِ نَر
به خواند آواز ِ عشق و لحن ِ جاوید
..
سوز
۲۶ اسفند ۱۳۸۸ – 17.03.2010
* نومید (نا امید)

هیچ نظری موجود نیست: