۱۳۸۹ بهمن ۴, دوشنبه

گر زنا کرد یک آخوند ، زآن پس محلل می شود


گر زنا کرد یک آخوند ، زآن پس محلل می شود
..
در تویسرکان آخوندی ، کرد زنای ِ آشکار
جرم آن بر مردمان هست سنگساری آشکار
چون زنا از مردم ِ عادی نبود ، بل یک آخوند
بر محلل بودنش آورد دلیل ، راه فرار
.
این زنا ، نیست من محلل بوده ام
مشگل از بی چاره ای بگشوده ام
حال چون راز محلل بودنم ، شد آشکار
باز در رفع مشگل ، آماده بر فرموده ام 
..
سوز
07.01.2011

هیچ نظری موجود نیست: