۱۳۹۱ مرداد ۸, یکشنبه

چه کسی کمک خواهد کرد؟


چه کسی کمک خواهد کرد؟
..
چه کسی، کدام دولت، چه سازمانی، به مردم بیچاره و تنهای سوریه کمک
خواهد کرد؟
دولت سوریه با توپ و تانک و هلی کوپتر به معترضین و مخالفان
دیکتاتور حمله می کند.
آیا مردم سوریه اجازه ندارند خواهان آزادی باشند؟
.
منافع شرق و غرب و بده بستان های اقتصادی و سیاسی باعث شده است
که اهمیتی به این کشت و کشتار نمی دهند.
از چه کسی باید کمک خواست؟
سازمان ملل مثلن برای بررسی و رسیدگی به این مسائل است که آن هم
قدرتی ندارد و اگر همه کشور های دنیا هم در موردی نظر بدهند یک حق
وتو ، می تواند نظر و تصمیم  ِتمام کشور های دنیا را بی اثر بکند.
اولین قدم گویا بی اعتبار شناختن حق وتو در سازمان ملل است.
که آنهم خود همین پنج کشور دنیا مانع برداشتن حق وتو هستند. چون هر
کدام از این کشور های بزرگ در موقعی و در موردی، استفاده از آن را
به نفع خود می بینند و برای همین حق وتوی آن یکی کشور را تحمل
می کنند و زیر سبیلی رد می کنند تا در جائی دیگر، آن ها هم برای منافع
خودشان بتوانند از این حق وتو استفاده کنند.
پس چاره چیست؟ در این دنیائی که کشور های بزرگ بخاطر حفظ منافع
خودشان زور می گویند، از کدام کشور باید کمک خواست؟
آیا کشور هائی که دارای حق وتو نیستند، می توانند حق وتو را در سازمان
ملل منحل کنند؟
آیا کشور های کوچک یعنی کشور های غیر از دارندگان «حق وتو» می توانند
به مردم کشور هایشان آگاهی بدهند و از مردم بخواهند که همگی جلوی
این «حق وتو» ی ناحق را بگیرند؟
آیا اگر تمام مردم دنیا به غیر از یکی از دارندگان «حق وتو» بخواهند این
«حق وتو» را بی اعتبار اعلام کنند، باز هم یکی از دارندگان «حق وتو»
می تواند مانع تصویب و رسمی شدن آن در سازمان ملل بشود؟
.
اجرای عدالت نسبی و جلوگیری از اعمال قدرت یک دیکتاتور و جلوگیری از
کشتار مردم یک کشور توسط یک دیکتاتور را چگونه می توان انتظار داشت؟
..
سوز
7 مرداد 1391 – 28.07.2012 

هیچ نظری موجود نیست: