۱۳۸۷ بهمن ۱, سه‌شنبه

اوباما 2009 Obama

‫‫اوباما 2009
..
‫آمادگی برای انتقال ریاست جمهوری از بوش به اوباما با شور
‫و هیجان ز یاده از حد دنبال میشود. در خیلی از کشورهای
‫جهان بحث و صحبت های خیلی ز یادی هر روز مردم را مشغول
‫ این انتخابات می کند.
‫این پیشواز رفتن برای انتقال ر یاست جمهوری در هیچ
‫دوره ای سابقه نداشته و به این مفصلی هم نبوده است؟
تبلیغات شدیدی است که انتخاب یک رییس جمهور
‫افر یقایی‫ تبار و تیره پوست نشان یک دموکراسی کامل است
‫که در واقع چنین هم هست، ولی نه با اینهمه سرو صدا،
‫یکجای کار ایراد دارد !!
.
این همان کشوری است که، همین چند ماه پیش، نزدیک
هزار میلیارد بدهی درش ایجاد شد.
کسی بدنبال شرکتهای مسئول این نابسامانی اقتصادی نیست.
با وابستگی اقتصاد کشور های ارو پا و آسیا، حدود ده - دوازده تا
از کشور ها، از هشتصد میلیارد و رقم های کمتر تا دویست و
صد میلیارد را باید به سیستم اقتصاد خود تزریق کنند، تا مقدار
ورشکستگی ها و بیکاری را کمتر کنند. البته با این
تزریق پول به اقتصاد، مقداری از شدت بحران کم می کنند.
بحران سر جای خود باقی است.
گویا این همه سرو صدا برای ایجاد شور و حال در مردم است که
‫یکنوع حالت عادی زندگی را تداعی کنند و کسی نپرسد
که بابا پولها کجا رفت، پولها چی شد؟
مبلغی حدود حداقل چهار- پنج هزار میلیارد دلار است.
‫مردم از رفتار رییس جمهور قبلی راضی نیستند، از مخارجی
که اینور و انور ‫دنیا کرده ناراحت هستند.
نام امریکا آن درخشش سابق را ندارد.
‫با این بزرگ نمایی و بیش از حد سرو صدا کردن،
می خواهند حواس ها را ‫یه جور دیگر مشغول کنند،
تا اسم امریکا دوباره با خو بی برده شود و برق بزند.
..
سوز
19.01.2009

هیچ نظری موجود نیست: