۱۳۸۷ بهمن ۶, یکشنبه

عقیده

عقیده
..
‫آیا یک نفر، یک انسان، اجازه زندگی کردن در روی کره یه
زمین را دارد ‫یا ندارد؟
آیا یک انسان اجازه دارد نفس به کشد، غذا بخورد
یا آب ‫بیاشامد یا نه؟
آیا یک انسان اجازه دارد به دور و بَر ِ خود نگاه کند، ‫از تابش آفتاب
بر روی سبزه های باران خورده و انعکاس نور خورشید
‫از قطرات چون الماس روی برگ ها لذت به برد یا نه ؟
‫آیا یک انسان اجازه دارد که هوای لطیف و مرطوب جنگل
یا چمن زار ‫را تنفس کند، یا می تواند از نسیم خنک سحری
در بیابان های ‫شن زار و خشک و بی آب و علف تنفس کند یا نه؟
‫جواب هر معتقد به هر دینی مثبت است.
آری هر انسانی اجازه دارد،
‫از آنچه در روی کره زمین در اختیار او قرار دارد استفاده کند
و لذت به برد ‫و زندگی کند.

‫چرا عده ای این باور را دارند که خود را، عقیده یه خود را،
یا دین و مذهب ‫خود را بَر تَر بنامند و دیگران را ملزم بدانند یا
وادار کنند که به دین آنها ‫اعتقاد داشته باشند
و از عقیده یه دینی آنها پیروی کنند؟

‫خدایی که این امکانات را برای بشر فراهم کرده،
‫شرطی برای یه ‫استفاده از این نعمت ها قرار نداده است.
‫اگر کسی از خداوند بخاطر نعمت هایی که در اختیارش
قرار داده است ‫تشکر کرد که خوب. با شکر نعمت،
نعمت هایش افزون می شود.
‫اگر هم قدر دان و شاکر نعمت های خداوند نبود و یا قدردانی
و تشکر ‫خود را برای دیگران نمایش نداد،
خداوند خودش می داند با آنها چه کند.
‫هرکس مسئول اعمال خودش است.
‫خداوند هیچکس را بخاطر گناه کسی دیگر مجازات نمی کند.

‫خداوند احتیاج به دایه های مهربان تر از مادر ندارد، که عده ای
راه ‫بیافتند، چوب و چماق دست بگیرند و دیگران را وادار کنند که:
‫ای بابا، تو باید از خدا تشکر کنی و تازه این جوری که
ما می گوئیم ‫تشکر کنی وگرنه سرت را بباد خواهی داد،
زن و بچه ات را به کنیزی
‫می بر یم و اموالت هم مال ما می شود.
‫آیا اگر تیزی یه شمشیر بر گردن این افراد نبود،
به این سبک خدا پرستی ‫را
و اجرای اعمال تشکر از او را بدین روش بجای می آوردند؟
‫تازه آنهم ‫به زبانی که نمی فهمند برای تشکر از خدا
چه می گویند ‫و چرا باید ‫به آن زبان بگویند؟
‫آیا خداوند بزرگ فقط بآن زبان بخصوص متوجه تشکر
بندگانش می شود؟
آیا خدا زبان دیگری بلد نیست؟
آیا کسان دیگری که باین زبان صحبت ‫نمی کنند
جزو بندگان خدا نیستند و هیچ جایی پیش خدا ندارند؟
‫‫چرا، آنها هم بندگان خدا هستند‫،
خداوند زبان آنها را هم متوجه میشود
‫روش شکر گزاری آنها را هم قبول می کند.
‫بقول مولوی بزرگوار
‫هیچ آداب و ترتیبی مجوی −−
هرچه می خواهد دل تنگت بگوی
‫..
‫سوز
۰۵ بهمن ۱۳۸۷ - 24.01.2009  

هیچ نظری موجود نیست: