۱۳۸۸ خرداد ۲۰, چهارشنبه

‫‫شرایط

شرایط
..
برای انجام کاری یا استفاده از چیزی باید شرایط آن مهیا باشد.
دو نفر با هم صحبت می کردند ، اولی می گفت: بعضی ها از
عقلشون استفاده نمی کنند و فکر نمی کنند تا یک کاری را
درست انجام بدهند. دومی بشوخی گفت:
باید یکی عقل داشته باشد که بتواند از آن استفاده کند.
بعد ادامه داد ، واقعا باید دید یکی هم که عقل دارد
آیا بلد هست از عقل خود به موقع استفاده کند؟
شرایط مختلفی برای استفاده از چیزی وجود دارد:
۱ − اول باید شخصی چیزی داشته باشد که بتواند از آن استفاده کند.
۲ − آن چیزی را که دارد ، آیا بلد هست یا می داند که چطور
از آن استفاده کند؟
۳ − اگر بلد هستند که چطور استفاده کنند ، آیا شرایط استفاده از آن
مهیا هست؟
۴ − آیا میل به استفاده از آن وجود دارد ، با توجه به شرایط شخص
یا شرایط محیط و با فکر به زحماتی که برای استفاده از آن چیز
وجود دارد ، آیا باز هم به زحمتش می ارزد
که از آن چیز استفاده کرد؟
۵ − آیا مانع ها و مشکل هائی که سر راه ِ استفاده از این چیز بوجود
می آید یا می آورند قابل رفع کردن هست که بتوان از آن چیز
استفاده کرد؟
..
سوز
۲۰ خرداد ۱۳۸۸ − 10.06.2009 

هیچ نظری موجود نیست: