۱۳۸۸ خرداد ۲۶, سه‌شنبه

قدرت

‫‫قدرت
‫..
‫دیدن آخوند و ملا، توی خانه ، بَل به مسجد بهتر است
‫گر نشست بر میز قدرت ، همچو حاکم ، باطل است
‫گردد او دوور از خدا، چون مال پرستی ، حائل است
‫او خدائی می کند ، زیرا که قدرت، با وِی است
برخلاف و ظلم ، ندارد باک ، حال ، دریا دل است
‫چون که مال و زور و پارتی، در جوارش حاصل است
‫‫بَهر ِ حق ، مردم نوازی ش ، این زمان بس مشکل است‫
‫مهر ِ فامیل ، پیش ِ چشم ، بر مِهر ِ مردم حائل است
شِبه توجیه ، بر فسادش یا که ظلم اش ، شامل است
‫مهر ِ ایزد ، جان ِ خالق ، مردمان را ، در دل است
رابطی آخوند نمی خواهد خدا ، حال ، پس ملا ، وِل است
جستن ِ ‫دووری ز آخوند و ز ملا ، کار ِ مرد ِ عاقل است‫
‫‫..
‫سوز
۱۹ خرداد ۱۳۸۷ - 08.06.2008

هیچ نظری موجود نیست: